ทำเนียบพระเครื่องเมืองแปดริ้ว > วัตถุมงคลพระเกจิอำเภอเมือง

พระครูมงคลสมาจารย์ สุนทร มงฺคโล วัดแหลมใต้

(1/1)

ยากูซ่า:
พระครูมงคลสมาจารย์ สุนทร มงฺคโล วัดแหลมใต้
นามเดิม สุนทร
สกุล มงคลศรี
เกิด พ.ศ 2437
สถานที่เกิด จังหวัดพระตะบอง ประเทศสยาม(ในขณะนั้นประเทศสยามยังไม่เสีย จังหวัดพระตะบอง จังหวัดเสียมราฐ จังหวัดศรีโสภน ให้แก่ฝรั่งเศษ)
บิดาชื่อ เกตุ
มารดาชื่อ เงิน
พี่น้องร่วมบิดา-มารดา -
การศึกษาก่อนอุปสมบท เมื่อปีพ.ศ 2450 ประเทศสยามเสีย จังหวัดพระตะบอง จังหวัดศรีโสภน จังหวัดเสียมราฐ ให้แก่ฝรั่งเศษ เพื่อแลกกับจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดที่ถูกยึดไปก่อนหน้านี้ ตอนนั้นหลวงปู่สุนทรอายุได้13ปี ก็อพยพกลับประเทศสยามด้วย พอมาถึงแผ่นดินสยามแล้วหลวงปู่บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดราชบูรณะ(วัดเลียบ) พระนคร ได้เรียนภาษาบาลีและพระมูลกัจจายนสูตร์ กับท่านเจ้าคุณพระศาสนุเทศาจารย์และพระมหาปั้น ต่อมาอายุได้19ปีได้เข้าสอบบาลีสนามหลวงที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) เป็นครั้งแรกแต่สอบมิได้
อุปสมบท ที่วัดราชบูรณะ(วัดเลียบ)พระนคร
การศึกษาหลังอุปสมบท เมื่อปี2458 พระครูสุตาลงกต(ไข่) วัดแหลมใต้ได้เดินทางมาขอตัวหลวงปู่สุนทรให้ไปสอนนักธรรมที่วัดแหลมใต้ ระหว่างนี้หลวงปู่สุนทรได้รับการถ่ายทอดวิชาต่างๆจากหลวงปู่ใข่จนหมดสิ้น..
หน้าที่การงาน 2462 ร่วมกับคณะกรรมการ เปิดสนามสอบนักธรรมขึ้นที่วัดแหลมใต้ และได้รับแต่งตั้งเป็นพระสมุห์ เป็นฐานานุกรมของพระครูสุตาลงกต(ไข่) วัดแหลมใต้
                 2464 ได้รับพระราชทานพัดยศนักธรรมกิตติมศักดิ์ เป็นกรณีพิเศษ จากสมเด็จพระหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ และทรงแต่งตั้งให้เป็นพระครูมงคลสมาจารย์ในเวลาต่อมา...
                 2474 ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดแหลมใต้หลังจากพระครูสุตาลงกต(ไข่)มรณภาพในปีเดียวกัน
                 2476 ได้รับโปรดเกล้าจาก สมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ให้ทำหน้าที่ดูแลและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนักธรรม
                 2479 สร้างโรงเรียนขึ้นแทนโรงเรียนสุตาคารเดิมที่สร้างในสมัยพระครูสุตาลงกต(ไข่)และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดแหลมใต้(สุตสุนทร)
มรณภาพ ปีพ.ศ2508 ที่วัดแหลมใต้ ภายหลังได้มีการหล่อรูปของท่านขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของท่านเพื่อสักการะ ตราบเท่าทุกวันนี้
              นอกจากหลวงปู่สุนทรจะเชี่ยวชาญในด้านวิทยาคมแล้ว ในด้านโหราศาสตร์และด้านน้ำมนต์ท่านก็เชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง ตัวหลวงปู่สุนทรนั้นเป้นที่นับถิอของท่านพระราชเขมากร(ก่อ) วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นอย่างมาก...

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version